นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับแต้มสะสมและการให้บริการจากบริษัทฯตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้กำหนดไว้  อนึ่ง บริษัทฯมิได้มีนโยบายดำเนินการเป็นผู้จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่ลูกค้ามิได้รับทราบ

ด้วยบริษัทฯตระหนักดีว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงได้พัฒนามาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในองค์กรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย” หรือ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์บริษัทฯ (www.kourakuen.co.th) การให้บริการ การยืนยันตัวตนของสมาชิก รวมถึงการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด การนำเสนอสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันมีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรืออาจมีขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล* ของลูกค้าบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล  วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 3. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น


*หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มาตรา 4)

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะลูกค้าบริษัทฯ ลูกค้าอาจถูกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทฯ และ/หรือจากผู้จำหน่ายบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆในฐานะสมาชิก สะสมแต้ม ตลอดจนรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด จากบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3. การใช้ข้อมูล

บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ภายใต้จุดประสงค์ต่อไปนี้

 1. เพื่อลงทะเบียนลูกค้าสำหรับการใช้บริการของบริษัทฯ
 2. เพื่อการบริการในการสะสมแต้มบริษัทฯ
 3. เพื่อตอบข้อซักถามและให้การช่วยเหลือลูกค้า
 4. เพื่อดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้า 
 5. เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อเสนออื่นใดอันเกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านวิธีการสื่อสารโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯให้เป็นผู้ดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม
 6. เพื่อแสดงโฆษณา ข้อเสนอ โปรโมชั่น และเงื่อนไขที่ปรับแต่งตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม
 7. เพื่อแสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการ และให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยอิงจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาของลูกค้า บนช่องทางการให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ
 8. เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 9. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อการทำแบบสำรวจพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 10. เพื่อจัดกิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมส์ชิงของรางวัล รวมถึงการจับฉลากของรางวัล และการแลกรับสิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ลูกค้าให้ความยินยอม
 11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย
 12. เพื่อการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทฯหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯอาจรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เก็บรวบรวมจากการให้บริการของบริษัทฯ หรือจากช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และการบริการจากบริษัทฯ บริษัทฯจะใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

4. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการภายใน เฉพาะแก่ผู้ที่มีหน้าที่ใช้ข้อมูล เพื่อการช่วยเหลือ หรือเพื่อให้บริการตามคำขอของลูกค้า อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นต่อธุรกรรม 

อนึ่ง บริษัทฯอาจพิจารณาการโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในการนี้ ลูกค้ารับทราบว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่อาจมีการส่งข้อมูลไปนั้นอาจไม่ครอบคลุมในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการโอนข้อมูล

5. ระยะเวลาในการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลอาจถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้ หรือเปิดเผย หรือเมื่อลูกค้าร้องขอโดยขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษา บริษัทฯจะดำเนินการตามหลักการต่อไปนี้

 1. ใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน
 2. ปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกำหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล :

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียน และ สิทธิในการถอนความยินยอม

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทฯ โทร 02-374-4730 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


หมายเหตุ